Súkromie a vyhlásenie cookie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa týka spracúvania osobných údajov na rôznych weboch (vrátane www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com, ottoworkforce.pl, ottoworkforce.sk, ottoworkforce.de, ottoworkforce.bg, ottoworkforce.cz, ottoworkforce.hu) rôznych spoločností tvoriacich skupinu OTTO a subdomény týchto webov.

 

Prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosti zo skupiny OTTO, ktorých plný zoznam nájdete TU.

Všetky kontaktné údaje na každú zo spoločností nájdete na web stránke v záložke Kontakt.

 

Všeobecné informácie

OTTO veľmi citlivo nakladá s Vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si, že spracúvame veľa údajov a prísne dodržujeme príslušné právne predpisy v tejto oblasti. Spolu s našim právnym partnerom kontrolujeme, či naše služby spĺňajú príslušné požiadavky na ochranu údajov, ako aj či sú v súlade so zákonnými predpismi v oblasti ochrany údajov.

OTTO rešpektuje nariadenie GDPR, ktoré začne platiť dňa 25. mája 2018. Už teraz sa najlepšie ako je to možné pripravujeme na situáciu, kedy predpisy už budú v platnosti. Vďaka tomu táto nová situácia nebude pre nás prekvapením.

 

Údaje o návštevníkoch web stránok, ktoré spracúvame

V podstate je možné navštíviť náš web bez toho, aby ste nám dodávali svoje osobné údaje. Na účely štatistiky však spracúvame ─ okrem iného prostredníctvom Google Analytics ─ údaje o dátumu a čase návštev na našom webe; údaje o stránke, z ktorej ste boli presmerovaní na náš web; o regióne, z ktorého nás navštevujete; o stránke a časti webu, ktoré ste navštevovali (ako často, ako dlho a v akom poradí); aké informácie si prezeráte a stiahujete z tohto webu. Navyše zhromažďujeme určité iné, automatické informácie o používateľoch webu, ktoré sú neidentifikovateľné.

Tieto údaje zhromažďujeme preto, aby sme mohli optimálne prispôsobiť obsah webu potrebám návštevníkov nášho webu. Informácie, ktoré sa nedajú identifikovať, môžeme zachovať a použiť neskoršie, a môžu takisto byť odovzdané tretím osobám. Ďalšie informácie o využití súborov cookies nájdete v našich zásadách o tomto predmete.

Na našom webe sa môžu nachádzať odkazy (hyperlinky) na iné weby. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia nie je použiteľné pre weby tretích osôb. Odporúčame preto zoznámiť sa so zásadami daných webov pre zistenie, akým spôsobom zaobchádzajú s Vašimi údajmi. V súvislosti s tým Vás odkazujeme na naše zásady týkajúce sa súborov cookies.

 

Od kedy zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme okrem iného od momentu, keď vyplníte svoje údaje na našej web stránke, čo umožní podať žiadosť o zamestnanie, alebo keď sa prihlásite iným spôsobom.

 

Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame okrem iného preto, aby sme mohli poskytovať naše služby a aby sme Vás mohli upozorniť na skutočnosť, že ich poskytujeme a aby sme Vás mohli o nich informovať. K týmto službám patrí napr. vypožičiavanie, sprostredkúvanie, delegovanie, nábor a výber pracovníkov, mzdová správa, riadenie ľudských zdrojov, osobný rozvoj, personálne a mzdové služby a zvyšovanie profesných kvalifikácií.

 

Podrobnejšie spracúvame osobní údaje, aby sme

 1. dodržali zákonné a vykonávacie predpisy, ktoré sú záväzné pre OTTO,
 2. zhodnotili Váš prínos pre danú zákazku alebo danú funkciu, zistili Vašu disponibilitu a predstavili Vás alebo kontaktovali Vás s jedným alebo viacerými (potencionálnymi) kontrahentmi a/alebo objednávateľmi,
 3. informovali Vás o našich službách, vecných znalostiach a/alebo iných činnostiach a predložili Vám ponuku v mene OTTO,
 4. ponúkli Vám možnosť školenia, porád o priebehu a/alebo rozvoji kariéry a/alebo služieb (spojených s prácou), sprostredkúvali vyhľadanie zamestnania, umožnili vykonávať práce u objednávateľov, zapojili Vás do pracovnej činnosti u objednávateľov alebo organizovali pre Vás zákazky,
 5. umožnili Vám využívať a sprístupniť uzavreté časti nášho webu, portálov a iných internetových prostredí.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri spracúvanie osobných údajov vychádzame z rôznych právnych základov. Veľká časť Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je spracúvaná preto, že je to nutné na uzavretie zmluvy s Vami a s našimi zákazníkmi. Navyše spracúvame Vaše osobné údaje, pretože je to pre nás nutné, aby sme zachovali náš oprávnený záujem informovať Vás o našej činnosti a predkladať Vám ponuky. Osobné údaje sú tiež spracúvané na základe súhlasu, ktorý ste udelili.

 

Aké (osobné) údaje o Vás zhromažďujeme?

Zhromažďujeme také osobné údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie našich služieb. Časť týchto údajov je potrebná k tomu, aby ste mohli využívať aj naše služby. Navyše zhromažďujeme ďalšie údaje (osobné), vďaka ktorým môžeme prispôsobiť naše služby Vašim konkrétnym schopnostiam a želaniu alebo môžeme splniť konkrétne požiadavky našich objednávateľov. Zodpovednosť za správnosť a prínos dodávaných údajov máte Vy.

Zhromažďujeme okrem iného dokumenty, ktoré obsahujú tieto osobné údaje:

 • Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, bydlisko)
 • E-mailová adresa
 • Pohlavie:
 • Dátum narodenia:
 • Telefónne číslo:
 • E-mailová adresa:
 • Profesný životopis a motivačný list, obsahujúci často okrem iného aj údaje o vzdelaniu a skúsenostiach.
 • V prípade účelového motivačného listu: pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate.

 

Citlivé osobné údaje

Budeme ich spracúvať výhradne vtedy, ak OTTO bude potrebovať špeciálne osobné údaje pre splnenie svojich zákonných povinností, ak udelíte súhlas alebo ak je to zákon dovoľuje. Termín „špeciálne osobné údaje“ treba rozumieť ako údaje, ktoré môžu byť citlivé. Ide napr. o údaje o rase, vyznaniu alebo zdraviu danej osoby.

 

Ako dlho sú uchovávané osobné údaje, ktoré sme na webu zhromaždili?

Na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci sprostredkovania zamestnania, používame lehoty na uchovávanie, ktoré sú zhodné so zákonodarstvom daného štátu, v ktorom aplikujete. V každom okamihu nám môžete dať pokyn, aby sme údaje, ktoré ste nám poskytli, vymazali. Ak to neurobíte, budeme uchovávať Vaše údaje podľa zákonných predpisov daného štátu, z ktorého aplikujete, ibaže tieto údaje spracúvame na základe udeleného súhlasu; v takomto prípade ich budeme spracúvať do momentu jeho odvolania. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať zaslaním elektronickej správy na: mydataSK@ottoworkforce.eu

 

Ako sú chránené osobné údaje, ktoré sme na webu zhromaždili?

Vaše súkromie je pre OTTO prioritou. Z tohto dôvodu sa veľmi snažíme o to, aby sa nevyskytli žiadne straty, krádeže alebo aby nedošlo k inému nezákonnému zneužitiu Vašich údajov. Preto – ak by to bolo treba – používame šifrované správy a zabezpečené spojenie. Navyše činíme nutné opatrenia v oblasti fyzického a logického zabezpečenia prístupu.

 

Kto dostáva Vaše osobné údaje?

OTTO dostáva Vaše osobné údaje. OTTO nebude v žiadnom prípade predávať Vaše osobné údaje tretím osobám. Navyše OTTO odovzdá Vaše osobné údaje tretím osobám výhradne vtedy, ak to vyžadujú ustanovenia zmluvy alebo zákonné predpisy alebo tieto údaje sú potrebné pre služby, ktoré poskytujeme alebo na upozornenie o tom, že ich poskytujeme za účelom predložiť Vám ponuku a informovať o našich službách.

 

Môžem požiadať OTTO, aby som mohol/mohla nazrieť do zhromaždených osobných údajov, opraviť ich alebo odstrániť?

Žiadosť o možnosť nazrieť do osobných údajov, ktoré OTTO o Vás zhromaždila, ich opravu alebo odstránenie je možné podať na webe zaslaním elektronickej správy na mydataSK@ottoworkforce.eu  . Aby sme potvrdili Vašu totožnosť, OTTO vás požiada o overenie. V tejto žiadosti (jej následkom) môžete požiadať OTTO o opravenie alebo vymazanie svojich osobných údajov. Ak si myslíte, že zaobchádzame Vašimi osobnými údajmi neopatrne, kontaktujte nás s využitím vyššie uvedených kontaktných údajov. Navyše môžete podať sťažnosť na príslušný úrad ochrany osobných údajov.

 

Sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou OTTO

Je možné podať sťažnosť proti spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OTTO, ak sú Vaše osobné údaje zneužívané na iné účely ako je to nutné na realizáciu zmluvy alebo na splnenie právneho záväzku. Môžete napríklad podať sťažnosť proti zneužívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo predaj zaslaním elektronickej správy na mojedane@ottoworkforce.eu. Navyše máte právo aj na takzvané právo na prenos údajov. Znamená to, že máte právo na získanie osobných údajov, aké štát predal spoločnosti OTTO, a to v transparentnej forme. Na tento účel môžete poslať aj elektronickú správu na mydataSK@ottoworkforce.eu

 

Ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sú nutné na vykonávanie našich prác, považujeme za dôležité Vás informovať, že bez Vašich osobných údajov nie je možné poskytovať pre Vás naše služby ako sprostredkovateľ práce a pracovná agentúra pre sprostredkúvanie príležitostné/dočasné práce.

 

Záverečná poznámka

OTTO si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v tomto vyhlásení o ochrane súkromia. Každá zmena bude zverejnená na tejto web stránke. OTTO odporúča používateľom pravidelne navštevovať túto stránku pre informáciu, či boli vykonané zmeny. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa bolo aktualizované v máji 2018.

Táto webstránka používa súbory cookies